Regionalny przedstawiciel dywizji sodowej Ciech S.A. przyszłość poparta doświadczeniem
Atesty i certyfikaty
KLAUZULA INFORMACYJNA FIRMY KINGA PRODUCENT SOLI SPECJALNYCH HANNA BARANOWSKA Szanowani Państwo Z związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (zwanego potocznie RODO) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Kinga Producent Soli Specjalnych Hanna Baranowska 42-500 Będzin ul. Siemońska 32 W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail: Kinga@kinga.slask.pl lub telefonicznie 32 267 86 15 Za „dane osobowe” uważa się informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. U Administratora wdrożono środki, aby dane osobowe były chronione przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Ochronę zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji zawartej umowy, której stroną Pani/Pan jest, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, dokonywania bieżących rozliczeń, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, ewentualne dochodzenia roszczeń związanych z umową czy obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadają pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych / współpracownicy Administratora na podstawie zawartych stosownych umów, w tym umów powierzenia np. w zakresie obsługi IT, w zakresie dostawy i obsługi oprogramowania, w zakresie obsługi prawnej; audytorzy zewnętrzni. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach usprawiedliwionych przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy czy realizacji płatności. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym monecie sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. B lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż można wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej, przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa ( w tym przepisy prawa podatkowego i rachunkowego).
Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

polecamy produkty w naszym sklepie :
SÓL KOSMETYCZKO-KĄPIELOWA CZTEROPAK

SÓL KOSMETYCZKO-KĄPIELOWA CZTEROPAK

Cena netto : 24,39 zł
Cena brutto : 30,00 zł
Tabletki solne 25kg CIECH

Tabletki solne 25kg CIECH

Cena netto : 20,32 zł
Cena brutto : 24,99 zł
Dostępność: Na magazynie